Get Adobe Flash player

การให้บริการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC)

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

 

สถานที่ตั้ง : ตึกอำนวยการ ชั้น 1 บริเวณข้างห้องตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

เวลาให้บริการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการ : ให้การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือปล่อยปะละเลย และสตรีที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว ข่มขู่ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งทางด้านการป้องกันการรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนการประสานงาน กับหน่วยงานอื่น โดยมีทีมงานสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 ขั้นตอนการให้บริการ :

1. หน่วยงานต่างๆ เช่น OPD, ER, และ IPD พบเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ทางด้านร่างกาย จิตใจ ทางเพศ และทางสังคม (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือปล่อยปะละเลย และสตีที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว ข่มขู่) รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี เจ้าหน้าที่เมื่อประเมินเบื้องต้นแล้วว่าถูกกระทำด้วยความรุนแรง แจ้งให้นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี นักสังคมสงเคราะห์จะประเมินปัญหาความต้องการเพื่อให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการประสานส่งต่อทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องปฏิทิน

loader

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง...

No events found

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

925285
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
347
502
5191
916512
10413
15915
925285

Your IP: 54.226.4.91
Server Time: 19-05-2019